Regulamin sklepu internetowego szyldytablice.pl

.
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest MODERN FORMS Marcin Bosek, numer NIP 819-127-98-61, zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem.
 2. Sklep działa w Internecie pod adresem szyldytablice.pl

Adres pocztowy Sklepu:

MODERN FORMS
Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie szyldytablice.pl
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.
 4. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

§ 2
Zamówienia

 1. Zamówienia można dokonać telefonicznie, drogą mailową lub poprzez formularz wyceny.
 2. Po przedstawieniu wytycznych Kupujący otrzymuje wycenę i formularz zamówienia.
 3. Po akceptacji wyceny i przesłaniu drogą elektroniczną formularza zamówienia tworzony jest projekt.
 4. Po zatwierdzeniu projektu i zapłaceniu faktury zaliczkowej (nie dotyczy instytucji) następuje produkcja.
 5. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru. Podmioty dokonujące zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązane są podać nazwę firmy pod jaką prowadzą działalność oraz numer NIP.
 6. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające nazwy firmy i adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiające potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających zrealizowanie zlecenia.
 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

§ 3
Potwierdzenie zamówienia

 1. W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sklep w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.
 2. Potwierdzenie przez Sklep złożenia zamówienia następuje telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w formularzu zamówienia lub pocztą elektroniczną na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Dokonanie przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem (w którym określone są uprawnienia stron oraz dane sprzedającego).
 4. Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w określonym w ust. 1 i 2 terminie i trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.

§ 4
Artykuły dostępne w Sklepie

 1. Składając zamówienie Klient dokładnie określa liczbę, wielkość, kształt, materiał tablic reklamowych, informacyjnych i pamiątkowych. Ma możliwość przesłania pliku z projektem, logiem lub innym elementem graficznym, który ma znaleźć się na tablicy, szyldzie.
 2. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.
  Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn.
 3. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.
 4. Zdjęcia przykładowych artykułów zamieszczonych na stronie szyldytablice.pl zrobione zostały z należytą starannością, tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd produktów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku rzeczywistego artykułu.

 

§ 5
Formy płatności

 1. Zapłata za zakupiony w Sklepie asortyment następuje:
  • Przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu: Bank Spółdzielczy Strzyżów 31 9168 0004 0020 2808 2000 0010
  • Gotówką, przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności przelewem, warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.
 3. Przed rozpoczęciem produkcji Kupujący jest zobowiązany zapłacić fakturę zaliczkową (nie dotyczy instytucji).

§ 6
Dostawa

 1. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma fakturę VAT.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej celem dostarczenia do Klienta. Istnieje możliwość przyspieszenia realizacji zamówienia, wiąże się to ze ścisłą współpracą Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
 4. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia.

§ 7
Odpowiedzialność za wady towaru

 1. Podstawą reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie jest protokół szkody spisany w obecności spedytora firmy kurierskiej.
 2. Reklamacją objęte są produkty niezgodne z umową (posiadające wadę ukrytą i niezgodne z zaakceptowanym projektem).

§ 8
Reklamacja

 1. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sklepu doprowadzenia zakupionego asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę na nowy, gdy towar ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono Klienta, albo jeżeli towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) wobec kupujących będących konsumentami, zaś wobec kupujących będących przedsiębiorcami na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 , poz. 93).
 3. W przypadku otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura wymiany, nie reklamacji.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
  MODERN FORMS
  Dobrzechów 446B
  38-100 Strzyżów
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny lub Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta, służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnice w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 7. Reklamacji nie podlegają:
  a) uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.), powstałe po przyjęciu towaru przez Klienta,
  b) uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
  c) uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,
  d) towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 9
Wymiana

 1. Towar uszkodzony, posiadający wady ukryte, niezgodny z zaakceptowanym projektem zostaje wymieniony lub następuje zwrot kosztów.
 2. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Sprzedający.
 3. Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na nr tel. 500 488 892

§ 10
Zwrot

 1. Tablice, szyldy jako produkty wykonywane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

§ 11
Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela Sklepu w celach związanych z realizacją zamówienia oraz do celów promocji i reklamy działalności Sklepu. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. „Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu email oraz danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie szyldytablice.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@szyldytablice.pl lub telefonicznie 500 488 892. Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.